ZMIANA DANYCH

Zmiana danych w licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego, w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne

ZMIANA DANYCH

Obowiązki posiadacza zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zaświadczenia na potrzeby własne w zakresie zgłaszania zmian danych.
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym reguluje m.in. dostęp do działalności w zakresie transportu drogowego poprzez uzyskanie odpowiednich zezwoleń w tym zakresie. Oprócz uprawnień do prowadzenia działalności transportowej, jakie daje uzyskanie odpowiedniego zezwolenia przepisy w/w ustawy nakładają na posiadacza zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, posiadacza licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego lub posiadacza zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne pewne obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest zgłaszanie właściwemu organowi zmiany danych wskazanych w ustawie.
 

Komu należy zgłaszać zmiany danych?

Zmianę danych należy zgłosić właściwemu organowi, który udzielił stosownego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 
Organem właściwym w sprawach zmiany danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest:
1) starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
2) Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organ, o którym mowa w pkt 1.
 
Organem właściwym w sprawach zmiany danych w:
1) licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego;
2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:
a) na obszarze, gminy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
b) na obszarze, gmin sąsiadujących – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
c) na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy.
 
Organem właściwym w sprawie zmian danych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne jest:
1)    na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta.
2)    na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy Główny Inspektor Transportu Drogowego.
 
Jakie zmiany danych należy zgłaszać?
 
Przepisy ustawy o transporcie drogowym nakazują zgłoszenie do właściwego organu udzielającego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji a także zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne następujących zmian danych:
oznaczenia przedsiębiorcy, jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
-     adres siedziby przedsiębiorcy tj. siedzibę położoną w tym państwie członkowskim wraz z lokalami,    w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i  odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty,
-     informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane,
-       numer identyfikacji podatkowej (NIP)
-       określenie rodzaju transportu drogowego,
-       określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
-   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby      zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
-   określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej,
-        w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.
-        w przypadku zmian w wykazie pojazdów zawierający następujące informacje:
1) markę, typ;
2) rodzaj/przeznaczenie;
3) numer rejestracyjny;
4) numer VIN;
5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
-        informacje dotyczące bazy eksploatacyjnej,
-        informacje dotyczące osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie.
 
W jakiej formie i w jakim terminie należy dokonać zgłoszenia zmian danych?
 
Przepisy ustawy o transporcie drogowym wskazują, że zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 
W przypadku zgłoszenia zmian danych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wszelkie niezbędne druki znajdują się na stronie: www.gitd.gov.pl w zakładce: „Dla przedsiębiorców – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego”.
 
UWAGA!!!: W przypadku np. zbycia pojazdu i niewprowadzania w to miejsce innego pojazdu brak jest na stronach Głównego Inspektora Transportu Drogowego stosownego druku na zgłoszenie takich danych. W takim przypadku należy taką informację przesłać w formie pisemnej listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
 
W przypadku zgłoszenia zmian danych do właściwego starosty lub Prezydent miasta stołecznego Warszawy należy pobrać odpowiedni wniosek w właściwym urzędzie, wypełnić i złożyć. 
 
Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy w związku z zgłaszaniem zmian danych?
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne najczęściej niedopełniają obowiązku zgłaszania zmian danych dotyczących: wykazu pojazdów, którymi wykonywane są przewozy drogowe w szczególności nie zgłaszają zmiany polegającej na zbyciu pojazdu lub zakupie nowego pojazdu lub użyczenia pojazdu od innego podmiotu nawet na krótki okres.
Niedopełnienie obowiązku dotyczy również zmiany numerów rejestracyjnych pojazdów, a także adresu siedziby przedsiębiorstwa.
 
Odpowiedzialność administracyjna przedsiębiorcy w przypadku niedopełniania obowiązku zgłoszenia stosownych zmian danych w właściwym terminie.
 
Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, która obowiązywać będzie od dnia 3 września 2018 r. przewiduje karę administracyjną za naruszenie obowiązku dokonywania zmian danych.
 
Zgodnie z lp. 1.5 załącznika do ustawy o transporcie drogowym dot. przedsiębiorców:
"Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany danych, o których mowa odpowiednio w art. 7a i art. 8 ustawy o transporcie drogowym1), w wymaganym terminie – za każdą zmianę 800 zł",
 
Zgodnie z lp. 1.9 załącznika do ustawy o transporcie drogowym dot. przedsiębiorców:
"Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, organowi, który wydał zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym1), w wymaganym terminie – za każdą zmianę 800 zł".
Share: