Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zły stan techniczny pojazdu

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zły stan techniczny pojazdu

    W dniu 3 września 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów dot. wykonywania transportu drogowego. Zmieniły się m.in. załączniki do Ustawy 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Warto zwrócić uwagę na naruszenia określone w załączniku nr 3, za które odpowiedzialność ponosi podmiot wykonujący przewóz drogowy.

   I tak pod lp. 9.1 w/w załącznika wskazano naruszenie polegające na: „Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego”. Kwota kary za to naruszenie została kreślona na 2000 PLN za każdy pojazd. Ponadto waga naruszenia określona jest jako „najpoważniejsze naruszenie”.

   Do tej pory jedyną sankcją za ew. brak aktualnego badania okresowego pojazdu było zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i ew. mandat karny dla kierowcy do 500 PLN.

    Jednakże na uwagę zasługuje naruszenie określone pod lp. 9.2 załącznika nr 3 do Ustawy o transporcie drogowym a mianowicie: „Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane, jako niebezpieczne”. Kwota kary za to naruszenie również została określona na 2000 PLN za każdy pojazd. Waga naruszenia określona jest również, jako „najpoważniejsze naruszenie” - za każdy pojazd.

    O ile treść naruszenia określonego pod. lp. 9.1 nie budzi większych wątpliwości o tyle treść naruszenia określonego po lp. 9.2 może wzbudzić u niektórych osób zdziwienie i wątpliwości. Problemem może być sam fakt zakwalifikowania wskazanej w naruszeniu usterki, jako niebezpiecznej lub np. nie stwarzającej niebezpieczeństwa. Może powstać pytanie gdzie leży granica np. gdy stan opony stwarza niebezpieczeństwo i będzie zakwalifikowana taka usterka jako niebezpieczna lub nie stwarzająca niebezpieczeństwa.

    Obowiązujące przepisy wskazują, które usterki i w jaki sposób zakwalifikować jako: „drobne”, „poważne” lub „niebezpieczne”. W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.) w załączniku nr 1a wskazano metody badania stanu technicznego podczas kontroli drogowej oraz kryteria oceny usterek stwierdzonych podczas tego badania.

    Nadmienić należy, że w/w rozporządzeniem w zakresie swojej regulacji wdrożono dyrektywę 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014) o której mowa w Rozporządzeniu  Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

    W tabeli w/w załącznika w rubryce  „Metoda” wskazano w jaki sposób należy dokonać sprawdzenia – kontroli danego elementu z stanu technicznego pojazdu. Jednym z sposobów sprawdzenia jest tzw. kontrola organoleptyczna.  Definicja kontroli organoleptycznej zawarta w w/w rozporządzeniu oznacza, że kontrolujący w miarę możliwości nie tylko ogląda dany element, ale również, w stosownych przypadkach, sprawdza go dotykowo, ocenia wydawany przez niego dźwięk lub używa jakichkolwiek innych odpowiednich sposobów kontroli bez użycia przyrządów.

    Jeżeli zatem kontrolujący stwierdzi np. nadmierne zużycie bębna lub tarczy; rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie to wg w/w załącznika metoda tego badania powinna odbyć się w sposób organoleptyczny. Co więcej usterka ta na podstawie w/w załącznika powinna być zakwalifikowana jako „niebezpieczna”.

Podobnie do niebezpiecznych usterek powinny być zaliczone np.:

Światła hamowania "stop" - uszkodzone źródło światła,

Koła i opony - brakujące lub obluzowane śruby lub nakrętki mocujące koła, znaczące uszkodzenie lub przecięcie opony, widoczny lub uszkodzony kord opony, widoczny wskaźnik granicznego zużycia bieżnika opony,

Zbiornik paliwa - wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny,

Zderzaki - obluzowane lub uszkodzone elementy grożące uszkodzeniem ciała w przypadku zahaczenia lub uderzenia,

Wycieki płynów - każdy nadmierny wyciek płynu innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi, stałe powstawanie kropli, które stanowi bardzo poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa.

    Wyżej przedstawiony katalog nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu jest przykładowy. Szczegółowy wykaz znajduje się cytowanym powyżej rozporządzeniu oraz dyrektywie.

  Warto także zwrócić uwagę na postanowienia wspomnianego wyżej Rozporządzenia  Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

    Zgodnie z punktem 2 załącznika II do w/w rozporządzenia biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na kierowcę/na rok  = 1 BPN

3 BPN/na kierowcę/na rok  = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji!!!!

Share: