Kontrola ITD, PIP

Kontrola drogowa.

Do przeprowadzenia kontroli drogowej „transportu drogowego” zgodnie z
przepisami prawo o ruchu drogowym uprawnieni są:
1) funkcjonariusze Policji;
2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
4) funkcjonariusze Straży Granicznej;
5) upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych – w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 
       Jeżeli w wyniku kontroli drogowej jednego z w/w organów państwowych zostaną stwierdzone naruszenia w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego i zostanie to odnotowane w protokole kontroli wówczas na podstawie takiego protokołu z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika drogowego lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przewozu drogowego w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostaną udowodnione wszystkie okoliczności stwierdzone w protokole kontroli wówczas odpowiedni organ nałoży karę administracyjną.
 
      Obowiązujące przepisy prawne pozwalają w pewnych okolicznościach na uwolnienie się przewoźnika drogowego lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przewozu drogowego od odpowiedzialności za stwierdzone podczas kontroli drogowej naruszenia.
      Obowiązujące przepisy prawa zapewniają przewoźnikowi drogowemu lub innemu podmiotowi uczestniczącemu w realizacji przewozu drogowego na czynny udział w trakcie takiego postępowania administracyjnego.
 
      Jeżeli wobec Waszego przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie stwierdzonych naruszeń przepisów z zakresu transportu drogowego w trakcie kontroli drogowej i nie Wiecie, w jaki sposób dalej postępować zapraszam do współpracy.
W ramach współpracy w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie przeprowadzonej kontroli drogowej oferuję:
1.      Osobiste reprezentowanie na podstawie upoważnienia przedsiębiorstwa, wobec którego prowadzone jest postępowanie administracyjne przed organem administracji państwowej, który prowadzi postępowanie administracyjne lub inne postępowanie, jak również po zakończonym postępowania administracyjnego zakończonego nałożeniem kary administracyjnej,
2.      Sporządzanie pism urzędowych, wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a także odwołań od nałożonych kar administracyjnych.
3.      Wszelkie inne czynności mające na celu wsparcie przedsiębiorstwa w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz po jego zakończeniu w sytuacji, gdy zostanie nałożona kara administracyjna.  

Kontrola w przedsiębiorstwie

     Kontrolę w zakresie wykonywania transportu drogowego w siedzibie przedsiębiorstwa przeprowadzają w ramach swoich ustawowych uprawnień najczęściej Inspekcja Transportu Drogowego lub Państwowa Inspekcja Pracy.
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Do najczęstszych przyczyn kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa zaliczyć można:
1.      Stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli drogowej,
2.      Skarga,
3.      Wniosek innego organu,
4.      Inne.
 
      W obecnym stanie faktycznym i prawnym najczęstszą przyczyną kontroli w przedsiębiorstwie są i zapewne będą stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli drogowej.
        Istniejące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wskazuje, że podmioty o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku podlegają kontroli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zatem jeżeli w wyniku kontroli drogowej lub kilu kontroli stwierdzone zostaną naruszenia przepisów i w wyniku tego zostanie dla takiego przedsiębiorcy określony wysoki współczynnik ryzyka wówczas taki przedsiębiorca powinien liczyć się z możliwością kontroli w jego firmie.
 
        Jeżeli wobec Waszego przedsiębiorstwa zostało wystosowane zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie lub gdy kontrola rozpoczęła się bez uprzedniego zawiadomienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zapraszam do współpracy.
        W ramach współpracy w zakresie kontroli w przedsiębiorstwie oferuję:
1.      Kompleksowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej podczas kontroli (stosowne wykazy, oświadczenia, ewidencje, itp.),
2.      Osobiste reprezentowanie przedsiębiorstwa w toku czynności kontrolnych, jak również po zakończeniu kontroli w trakcie ewentualnego postępowania administracyjnego,
3.  Sporządzanie pism urzędowych, wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a także odwołań od nałożonych kar administracyjnych.

4.      Wszelkie inne czynności mające na celu wsparcie przedsiębiorstwa w trakcie prowadzonej kontroli jak również prowadzonego postępowania administracyjnego oraz po jego zakończeniu w sytuacji, gdy zostanie nałożona kara administracyjna.