Porady

       Prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego w obecnych czasach nie jest łatwe i proste z uwagi m.in. na brak wykwalifikowanej kadry – kierowców, rosnące koszty związane z pracownikami, taborem itp., a także z uwagi na nieustanie zmieniające się przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności transportowej.
 
       Ponadto tworzone coraz to nowe przepisy regulujące materię, jaką jest transport drogowy często są nieżyciowe i oderwane od rzeczywistości, jaka jest nie tylko w transporcie drogowym, ale i w całym łańcuchu transportowym.
 
       Brak legalnej i autentycznej wykładni tworzonych norm prawnych powoduje niejasne i często różne interpretacje i stosowanie obowiązujących przepisów. Nawet w ramach jednej instytucji, jaką jest np. Inspekcja Transportu Drogowego istnieją różne interpretacje danego przepisu i różne jego stosowanie przez poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty a nawet poszczególnych inspektorów w ramach jednego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.
        Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w ramach swojej działalności oferuję udzielanie porad m.in. w zakresie:
-        uzyskiwania zezwoleń i licencji na krajowy i międzynarodowy transport drogowy a także zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
-        zgłaszania zmian danych do zezwolenia lub licencji a także zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
-        szkoleń kwalifikacji wstępnych i szkoleń okresowych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy,
-        dokumentów wymaganych przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne,
-        kontroli transportu drogowego dokonywanej przez uprawnione organy państwowe,
-        kar administracyjnych i mandatów karnych nakładanych przez uprawnione organy państwowe,
-        szeroko rozumianego czasu pracy kierowców,
-        obsługi tachografów analogowych, cyfrowych i użytkowania kart kierowców,
-        wyłączeń z zakresu obowiązku stosowania tachografów,
-        uzyskiwania kart kierowców i kart przedsiębiorstw,
-        wymiany kart kierowców,
-        zgłaszania utraty/zaginięcia/uszkodzenia kart kierowców,
-        obowiązujących norm w zakresie dopuszczalnych wymiarów pojazdów i ich dopuszczalnych mas a także procedury ważenia pojazdów,
-        innych przepisów regulujących kwestię wykonywania transportu drogowego.
 
      Powyższy katalog zagadnień z zakresu transportu drogowego nie jest oczywiście katalogiem zamkniętym. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące obowiązujących przepisów w transporcie drogowym, wątpliwości prawnych z zakresu transportu drogowego lub innych spraw z zakresu transportu drogowego zapraszam do kontaktu.