Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

25 stycznia 2021 r. skierowano do I czytania w komisjach projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. 

 

Projekt ma służyć zastosowaniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE).

 

Przedmiotem regulacji rozporządzenia (UE) jest ustanowienie zasad mających zastosowanie do zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych poruszających się po drogach państw członkowskich Unii Europejskiej i wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki.

 

Zgodnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE w przypadku, między innymi, stwierdzenia w pojeździe niezarejestrowanym w państwie członkowskim podczas kontroli poważnych lub niebezpiecznych usterek punkt kontaktowy powiadamia o wynikach kontroli punkt kontaktowy państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany. Do zapewnienia skutecznej wymiany informacji między państwami członkowskimi w każdym państwie członkowskim powinien zatem istnieć punkt kontaktowy do celów współpracy z innymi właściwymi organami.

 

Na Głównego Inspektora Transportu Drogowego nałożono obowiązek wykonywania zadań punktu kontaktowego w zakresie wstępnych i szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy dotyczący zapewnienia koordynacji z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Przedmiotowy projekt ustawy nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI, w ramach prowadzonego ww. punktu kontaktowego.

 

Projektowane przepisy ustawy dodają obowiązek gromadzenia w związku z przeprowadzoną kontrolą informacji o numerze VIN kontrolowanego pojazdu. Projekt ustawy dotyczy zatem doprecyzowania obecnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem ww. ewidencji i zapewnieniem właściwego funkcjonowania CEN (Centralnej Ewidencji Naruszeń), przez umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie szczegółowych danych kontrolowanego pojazdu zgodnych z wymogami rozporządzenia (UE).

0
Feed

Zostaw komentarz