Czas pracy

the-labour-code-3520806_1920.jpgObowiązki przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

Obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego kierowców na podstawie umowy o pracę jest prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców.  Ewidencję taką pracodawca ma obowiązek przechowywać przez okres 3 lat i na wniosek kierowcy ma obowiązk mu ją udostępnić. 
Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców dotyczy również samych przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na własny rachunek a także prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na rzecz takiego przedsiębiocy np. na podstwie umowy cywilnoprawnej. Ewidencję taką przechowuje się przez okres 2 lat i przedsiębiorca ma obowiązek wydać kopię takiej ewidencji kierowcy nawet bez wniosku kierowcy.

businessmen-3468241_1920.jpgOutsourcing w zakresie czau pracy kierowców.

Przekazanie obowiązków związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców zewnętrznemu wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwala przedsiębiorstwu transportowemu skupić uwagę na głównych celach i zadaniach firmy  poprzez scedowanie tych trudnych i czasochłonnych obowiązków na ekperta z zewnątrz i pozostawienia więcej czasu na sprawy firmy transportowej, którymi mogą zajmować się tylko jej wewnętrzni pracownicy.

Ponadto, takie działanie pozwala na znaczną redukcję kosztów - nie ma potrzeby zatrudniania i doszkalania własnej specjalistycznej kadry ani też inwestowania w bazę techniczną (np. specjalistyczne oprogramownie).

Rozliczanie czasu pracy kierowców.

Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców jest czynnością specyficzną z uwagi na fakt, iż kierowcy w przypadku obowązku korzystania z tachografwów rejestrują swój czas pracy bezpośrednio na wykresówkach lub kartach kierowcy. 
 
Obowiązujące przepisy pozwalają na prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy w formie: 
1. zapisów na wykresówkach,
2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności,
jednakże nie daje to gwarancji przedsiębiorcy prowadzącemu firmę transportową, że tak prowadzona ewidencja odzwierciedla faktyczny czas pracy kierowcy chociażby z uwagi na fakt, że kierowca może nierawidłwo obsługiwać tachograf,  z uwagi na spyecyficzny charakter wykonywanej pracy - różne godzin rozpoczynainia i kończenia pracy, praca w godzinach nocnych, praca w niedziele i święta a tkaże praca w godzinch nadliczbowych.  
Nieuwzglęninie powyższych elementów mogących mieć wpływ na prawidłowe roliczenie czasu pracy kierowców bywa często przyczyną wielu problemów w realcji z pracownikiem, zleniobiorcą, oraz w relacji z organami państwowymi np. Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekja Pracy.
 
Wychodząc na przeciw przedsiębiorcom chcącym żetelnie wykonywać swoje oboiwązki wynikające z przepisów prwa w zakresie prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, a jednocześnie nie angażując swojego czasu niezbędnego do prowdzenia działalnoci zoreientownej na główny cel jakim jest realizowanie transportu drogowgo  rzeczy lub osób, nie angażując swojej kadry a także chcących zredukować koszty prowadzenia działalności oferuję:
 
1. Szczegółowa analiza zapisów analogowych - wykresówek oraz danych cyfrowych z kart kierowców i tachografów cyfrowych pod kątem poprawności zapisu aktywności kierowcy oraz pozostałych danych zarejestrowanych na wykresókach, kartach kierowów i w pamięci tachografu w myśl przepsiów Rozporządenia (UE) 165/2014,
2. Sporządzanie raportów nieprawidłowości związanych z neprawidłową obsługą tachografu co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego rejestrowania czasu pracy kierowcy na wykresówkach lub kartach kierowcy w myśl przepsiów Rozporządenia (UE) 165/2014,
3. Sporządzanie miesięcznych kart ewidencji czasu pracy kierowów na podstawie przeanalizowanych danych z wykresówek i kart kierowców z uwzględnieniem:
a) ewentualnych nieprawidłowości związnych z nieprawidłową obsługą tachografu lub nieprawidłowym rejestrowaniem czasu pracy kierowcy,
b) postanowień umowy stanowiącej stonuk pracy  lub umów cywilnoprawnyh,
c) regulaminów wewnętrzynch przedsiębiorstwa lub obwieszczeń,
d) obowizująych przepisów regulujących czas pracy kierowców tj. Ustawy o czasie pracy kierowów, Kodeks pracy i innych aktów prawnych regulujących szeroko rozumany czas pracy kierowców,
4. Sprządzanie raportów naruszeń dotyczących norm czasu prowadzenia pojazdów, czasu przerw i odpoczynków na podstawie Rozporządzenia (WE) 561/2006,
5. Rozliczanie delegacji krajowych i międzynarodowych.
 
Ponadto w mojej ofercie znajdą Panstwo:
1. Raporty z historii odczytu danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych,
2. Raoprt z terminami kolejnych odczytów kart kierowców i tachografów,
3. Rport pzebiegu pojazdów z uwzględnieniem ewentualnych braków - tworzony na podstawie zapisów z wykresówek, kart kierowców i tachografów
 
Raporty i krty ewidencji otrzymacie Państwo w formie parierowej lub elektronicznej (.pdf) drogą pocztową lub e-mail. 
Poniżej przedstawiam przykładowe raporty.
 
Zakres usług i kosztów dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców jest negocjowany indywidualnie z zainteresownym. 
 
W celu bezpośredniego zapoznania się z moją ofertą  proponuję Państwu przykładowe rozliczenie jednego wybranego przez Państwa kierowę z jednego wybranego przez Państwa miesiąca. Rozliczenie zostanie wykonane na podstawie przedsawionych przez Państwa wykresówek, danych z karty kierowcy, daych z tachografów cyfrowych i pozostałych dokumnetów - umów, regulaminów, obwieszczeń itp.