Kontrola ITD, PIP

Kontrola drogowa lub w przedsiębiorstwie

Prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego wiąże się
z możliwością zaistnienia kontroli drogowej lub w przedsiębiorstwie.

 

Zarówno dla kierowcy, jak i dla przedsiębiorcy, ale również i zarządzającego transportem kontrola nie jest czynnością przyjemną i komfortową.

 

Kontrola w swej istocie polega na podjęciu na polecenie uprawnionego organu czynności mających na celu sprawdzenie, zbadanie i ocenę stanu faktycznego
z przepisami prawa.

 

Przytłaczająca ilość aktów prawnych, ich wysoki poziom skomplikowania
i nieprecyzyjności oraz różnorodne interpretacje przepisów regulujących transport drogowy mogą powodować, że nieuniknione będzie, iż w trakcie prowadzenia działalności transportowej zostaną naruszone przepisy zarówno przez kierowców, przedsiębiorców oraz zarządzających transportem.

 

Konsekwencją stwierdzonych naruszeń może być:

nałożony na kierowcę mandat karny,

kara administracyjna na przedsiębiorcę i/lub zarządzającego transportem, nadawcę, załadowcę, odbiorcę.

 

Oprócz wymienionych kar mających wymiar finansowy, stwierdzone naruszenia mogą być przyczyną utraty dobrej reputacji przez zarządzającego transportem i/lub przedsiębiorcę, co w konsekwencji może prowadzić do utraty zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw transportowych Firma LEGI – TRANS świadczy, także usługi w zakresie prowadzonych kontroli
w przedsiębiorstwie lub przeprowadzonych kontroli drogowych.

 

Usługi świadczymy głównie na terenie Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Sopotu, Gdyni i okolic.

 

W dobie wszechobecnej cyfryzacji oraz licznych nowoczesnych rozwiązań technicznych nie ma żadnych przeszkód do świadczenia usługi w zakresie prowadzonych kontroli w przedsiębiorstwie lub przeprowadzonych kontroli drogowych również na terenie całej Polski.

Co zyskujesz korzystając z usługi firmy LEGI – TRANS?

Korzystając z usługi dotyczącej kontroli drogowej lub przedsiębiorstwie zyskujesz:

 

Profesjonalną komunikację z organami kontroli,

 

Wsparcie prawne polegające na zabezpieczeniu Twoich praw podczas kontroli, ale również uzyskujesz informacje o Twoich obowiązkach podczas kontroli,

 

Nie musisz się martwić o sporządzanie pism w toku czynności kontrolnych do organów lub w trakcie postępowania administracyjnego,

 

Otrzymujesz informacje o poszczególnych etapach kontroli, postępowania administracyjnego, a także możliwościach wniesienia odwołania od nałożonych kar administracyjnych,

 

Gdy nie zgadzasz się z nałożoną karą lub innym rozstrzygnięciem Otrzymujesz gotowe odwołanie lub skargę,

 

Zyskujesz cenny czas, który zostałby poświęcony na poszukiwanie przepisów, sporządzanie pism,

 

Możesz zaoszczędzić pieniądze w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy lub „odłożyć w czasie zapłatę nałożonej kary” w przypadku, gdy sprawa jest trudna lub z góry skazana na porażkę.

Kontrola drogowa

Do przeprowadzenia kontroli drogowej w zakresie transportu drogowego
i ruchu drogowego uprawnieni są:

 

funkcjonariusze Policji;

 

inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;

 

funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;

 

funkcjonariusze Straży Granicznej;

 

upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych – w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;

 

strażnicy miejscy – w określonych przypadkach.

 

Jeżeli w wyniku kontroli drogowej jednego z w/w organów państwowych zostaną stwierdzone naruszenia w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego lub/i ruchu drogowego i zostanie to odnotowane w protokole kontroli wówczas na podstawie takiego protokołu z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika drogowego lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przewozu drogowego w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostaną udowodnione wszystkie okoliczności stwierdzone w protokole kontroli wówczas odpowiedni organ nałoży karę administracyjną.

 

Obowiązujące przepisy prawne pozwalają w pewnych okolicznościach na uwolnienie się przewoźnika drogowego lub innego podmiotu uczestniczącego
w realizacji przewozu drogowego od odpowiedzialności za stwierdzone podczas kontroli drogowej naruszenia.

 

Obowiązujące przepisy prawa zapewniają przewoźnikowi drogowemu lub innemu podmiotowi uczestniczącemu w realizacji przewozu drogowego na czynny udział w trakcie takiego postępowania administracyjnego.

 

Jeżeli wobec Waszego przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie stwierdzonych naruszeń przepisów z zakresu transportu drogowego lub/i ruchu drogowego w trakcie kontroli drogowej i nie Wiecie, w jaki sposób dalej postępować zapraszam do współpracy.

 

W ramach współpracy w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie przeprowadzonej kontroli drogowej oferuję:

 

Osobiste reprezentowanie na podstawie upoważnienia przedsiębiorstwa, wobec którego prowadzone jest postępowanie administracyjne przed organem administracji państwowej, który prowadzi postępowanie administracyjne lub inne postępowanie, jak również po zakończonym postępowania administracyjnego zakończonego nałożeniem kary administracyjnej.

 

Sporządzanie pism urzędowych, wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a także od wołań od nałożonych kar administracyjnych.

 

Wszelkie inne czynności mające na celu wsparcie przedsiębiorstwa w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz po jego zakończeniu
w sytuacji, gdy zostanie nałożona kara administracyjna.

Kontrola w przedsiębiorstwie

Kontrolę w zakresie wykonywania transportu drogowego w siedzibie przedsiębiorstwa przeprowadzają w ramach swoich ustawowych uprawnień najczęściej Inspekcja Transportu Drogowego lub Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Do najczęstszych przyczyn kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa zaliczyć można:

 

Stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli drogowej,

 

Skarga,

 

Wniosek innego organu,

 

Inne.

 

W obecnym stanie faktycznym i prawnym najczęstszą przyczyną kontroli
w przedsiębiorstwie są i zapewne będą stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli drogowej.

 

Istniejące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy wskazuje, że podmioty o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń podlegają kontroli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zatem jeżeli w wyniku kontroli drogowej lub kilu kontroli stwierdzone zostaną naruszenia przepisów i w wyniku tego zostanie dla takiego przedsiębiorcy określony wysoki współczynnik ryzyka wówczas przedsiębiorstwo transportowe powinno liczyć się z możliwością kontroli w firmie.

 

Jeżeli wobec Waszego przedsiębiorstwa zostało wystosowane zawiadomienie
o zamiarze przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie lub gdy kontrola rozpoczęła się bez uprzedniego zawiadomienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zapraszam do współpracy.

 

W ramach współpracy w zakresie kontroli w przedsiębiorstwie oferuję:

 

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej podczas kontroli (stosowne wykazy, oświadczenia, ewidencje, itp.),

 

Osobiste reprezentowanie przedsiębiorstwa w toku czynności kontrolnych, jak również po zakończeniu kontroli w trakcie ewentualnego postępowania administracyjnego,

 

Sporządzanie pism urzędowych, wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a także od wołań od nałożonych kar administracyjnych.

 

Wszelkie inne czynności mające na celu wsparcie przedsiębiorstwa w trakcie prowadzonej kontroli jak również prowadzonego postępowania administracyjnego oraz po jego zakończeniu w sytuacji, gdy zostanie nałożona kara administracyjna.

Więcej informacji na temat kontroli
znajdziecie Państwo w dziale „Porady”.

Przejdź