Badania lekarskie i psychologiczne kierowców oraz Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – kiedy i w jakiej kolejności je wykonać?

Co to jest PKZ?

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – jest to zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

 

Dla kogo PKZ?

Dla wszystkich osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, D i D+E oraz chcą uzyskać kod 95 poprzez wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie szkolenia okresowego, lub kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej lub uzupełniającej przyspieszonej.

 

Jakie dokumenty są wymagane do założenia Profilu Kierowcy Zawodowego?

Pierwszym korkiem jest wykonanie odpowiednich badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskanie zaświadczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

 

Drugim kokiem będzie udanie się do właściwego Staroty (Wydziału Komunikacji) w celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy oraz przedłożenia następujących dokumentów:

  • kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • kopii orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm;
  • kopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli jest wymagane;
  • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 100 zł i 50 gr za wydanie prawa jazdy (wpis kodu 95 polega na wymianie prawa jazdy).

W trzecim kroku po poprawnym zweryfikowaniu powyższych dokumentów, organ wydający prawo jazdy, generuje profil kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym. W większości przypadków PKZ generowany jest na miejscu jednakże obowiązujące przepisy stanowią, że organ ma na tą czynność maksymalnie  2 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

 

W jaki sposób przekazać PKZ i komu należy go przekazać?

Profil kierowcy zawodowego jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum prowadzącym szkolenie osoby, której dotyczy profil, oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil, po przekazaniu przez osobę, której dotyczy profil, unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty urodzenia.

 

W przypadku ukończenia szkolenia okresowego, właściwy ośrodek szkolenia kierowców zwalnia PKZ z informacją o ukończeniu szkolenia okresowego i na tej podstawie organ wydaje prawo jazdy z wpisem kodu 95.

 

W przypadku ukończenia lub kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej lub uzupełniającej przyspieszonej ośrodek szkolenia zwalnia  KZ z informacją o ukończeniu właściwej kwalifikacji.

 

W tym momencie PKZ może przekazać wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub okręgowa komisja egzaminacyjna zwalnia PKZ z informacją o pozytywnym wyniku testu kwalifikacyjnego i na tej podstawie organ wydaje prawo jazdy z wpisem kodu 95.

 

Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).

2.       Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).

3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 874).