Czy kierowca może jeździć bez karty kierowcy w sytuacji, gdy ją zgubił lub została mu skradziona?

W sytuacji, gdy kierowca zgubił własną kartę kierowcy lub została skradziona powinien postąpić według ściśle określonej procedury opisanej poniżej:

  1. Zgłoś zagubienie lub kradzież karty,
  2. Wystąp o kartę zastępczą,
  3. Kontynuuj jazdę wykonując w każdym dniu dwa wydruki, nanosząc na nie prawidłowe dane i informacje.

Ad. 1. Kierowca musi zgłosić fakt zagubienia karty.

Zaginięcie karty kierowcy musi zostać zgłoszone w drodze formalnego zawiadomienia właściwych organów państwa członkowskiego. W Polsce właściwym organem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW).

Ponadto w przypadku kradzieży karty należy zawiadomić Policję.

 

Nie ma określonego wzoru zgłoszenia. W tym celu należy wysłać zgłoszenie e-mailem albo faxem:

 

tachograf@pwpw.pl (e-mail)

22 332 92 50 (fax)

 

podając w e-mailu następujące dane (informacje):

 

PESEL lub NIP,

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu kontaktowego,

nazwa firmy, w której jesteś zatrudniony,

numer karty - obowiązkowo w przypadku karty uszkodzonej.

 

Jednocześnie w zgłoszeniu (e-mail) kierowca powinien napisać rodzaj zaświadczenia, które chcesz dostać (proponuję zawsze wystąpić o dwa poniższe zaświadczenia):

 

zaświadczenie na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy,

zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia lub utraty kart.

 

Zaświadczenie zostanie wysłane na podany przez kierowcę w zgłoszeniu, adres e-mail. Zwykle zaświadczenie kierowca otrzyma następnego dnia roboczego.

Ad 2. Kierowca musi wystąpić o kartę zastępczą.

W tym celu należy wystąpić do PWPW o kartę zastępczą. Procedura jest dokładnie taka sama jak w przypadku ubiegania się o kartę kierowcy w normalnym trybie.

 

Wyjątek stanowi oświadczenie o utracie karty - jeśli kierowca zgubił bądź zniszczył kartę oraz zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji - jeśli karta została kierowcy ukradziona.

 

W jakim terminie kierowca powinien wystąpić o kartę zastępczą?

 

Obowiązujące przepisy stanowią, że kierowca musi w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania.

 

PWPW natomiast zobowiązany jest wydać kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.

 

Z ostrożności zalecam jednak aby wystąpić o kartę zastępczą równocześnie z zgłoszeniem faktu zaginięcia karty.

 

W sytuacji gdy karta kierowcy została:

 

uszkodzona,

działa wadliwie,

została zagubiona lub skradziona.

 

kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.

 

Dlatego też niezwykle istotne jest  uzyskanie z PWPW zaświadczenia o zgłoszeniu uszkodzenia lub utraty kart ponieważ stanowi to dowód braku możliwości przedstawienia lub użycia karty.

Ad 3. Kierowca musi w każdym dniu w którym prowadzi pojazd bez karty kierowcy wykonać dwa wydruki z pamięci tachografu.

W przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży kierowca:

 

  • na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

  dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz z podpisem;

 

okresy, innej pracy, okresy gotowości oraz przerw i odpoczynków;

czyli aktywności, które wykonywał kierowca podczas nieobecności w kabinie pojazdu.

 

  • na końcu trasy drukuje informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy:

  innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf,

 

zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem.

 

Takie dwa wydruki z każdego dnia, kierowca przechowuje przez 28 dni i okazuje do kontroli. Po tym okresie wydruki przekazuje przewoźnikowi celem archiwizacji przez co najmniej 1 rok.

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 60, str. 1 z późn. zm.);

 

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

Informacje ze strony: https://info-car.pl/new/tachograf/tachograf-zgloszenie-uszkodzenia-lub-straty-karty.