Nowy system oceny ryzyka

Co to jest system oceny ryzyka?

 

System oceny ryzyka to regulacje prawne – przepisy mające na celu określenie czy dane przedsiębiorstwo - podmiot wykonujący przewóz drogowy ma wysoki współczynnik ryzyka i należy kontrolować je dokładnej i częściej czy ma niski współczynnik ryzyka i wówczas nie ma potrzeby wykonywania częstych kontroli.

 

W jaki sposób ocenia się czy dane przedsiębiorstwo ma wysoki czy niski stopień ryzyka?

 

W dniu 4 kwietnia 2023 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 626).

 

System oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy opiera się na naruszeniach dotyczących:

  •  czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;
  • stanu technicznego pojazdów.

Ważne jest, że przy ustalaniu stopnia ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, uwzględnia się naruszenia stwierdzone w ostatnich dwóch latach na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego mandatu karnego bądź orzeczenia o nałożeniu kary.

 

Przy ustalaniu współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów uwzględnia się:

  • całkowitą liczbę drogowych kontroli technicznych pojazdów, przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do podmiotu wykonującego przewóz drogowy;
  • liczbę usterek wraz ze współczynnikiem ich wagi stwierdzonych w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do podmiotu wykonującego przewóz drogowy.

Szczegóły oceny ryzyka, wzory używane przy określaniu stopnia ryzyka jak również wykaz naruszeń branych pod uwagę określone są w rozporządzeniu, którego treść można pobrać tutaj.

Podsumowując:

 

1. Należy dążyć do tego aby kierowcy przestrzegali norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków i nie były w tym zakresie stwierdzane naruszenia, a tym bardziej aby nie były stwierdzane naruszenia dotyczące stosowania tachografów.

2. Już przyjęcie przez kierowcę mandatu karnego za wskazane powyżej naruszenia powoduje, że będzie to uwzględniane w najbliższych dwóch latach przy ustalania stopnia ryzyka.

3. Należy dążyć do tego aby stan techniczny pojazdu był właściwy – zgodny z obowiązującymi przepisami tj. aby nie występowały usterki poważne i niebezpieczne którym przypisano wartość punktową odpowiednio 10 i 40.

4. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do przedziału o wysokim stopniu ryzyka będą kontrolowane częściej i dokładniej.