Czy przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z obsługi tachografu?

Podstawy prawne na których, swoje twierdzenie oparł przedsiębiorca:

przedsiębiorca tweirdzi, że kierowca, który posiada kod 95 potweirdzony wpisem do prawa jazdy tj. uzyskał kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe posiada wiedzę z zakresu obsługi tachografu zdobytą na takim szkoleniu.

Zgodnie punktem 2.1 załącznika I do dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 226, str. 4 z późn. zm.) jednym z tematów kwalifiokacji wstępnej lub szkolenia okresowego jest temat dotyczący zastosowania przepsiów. Celem tego tematu jest zapoznanie kierowcy z otoczeniem społecznym transportu drogowego w zakresie przepisów:

  1. maksymalny okres pracy właściwy dla branży transportowej;
  2. zasady, stosowanie i konsekwencje rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady;
  3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ;
  4. kary za nieużywanie tachografu;
  5. jego nieprawidłowe używanie i manipulowanie nim;

Podstawy prawne na któych, swoje twierdzenie oparł kierowca:

kierowca twierdzi, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek przeszkolenia go w zakresie prawidłowej obsługi i stoswania tachografu.

Art. 33 ust. 1 ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 stanowi :

"Przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni i poinstruowani w zakresie prawidłowego działania tachografów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, przeprowadzają regularne kontrole, by zapewnić właściwe użytkowanie tachografów przez swoich kierowców i nie udzielają kierowcom żadnych bezpośrednich ani pośrednich zachęt, które mogłyby skłaniać ich do niewłaściwego używania tachografów."