Aktualności

 • 16/11/2023 0 Komentarze
  Badanie trzeźwości pracowników – nowe zasady - informacje ogólne

  W każdym miejscu pracy bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi. Dla pracowników, a także dla otoczenia. To właśnie dlatego kontrola trzeźwości, zwłaszcza w profesjach, które wymagają dużej odpowiedzialności, jest nieodłącznym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. W artykule tym omówimy, jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Dowiedz się więcej
 • 28/07/2023 0 Komentarze
  Kontrola ITD w firmie - kara dla kierowcy?

  Kontrola ITD - kara dla kierowcy? W dzisiejszych czasach prowadzenie przedsiębiorstwa związanego z transportem wiąże się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnościami. Jednym z kluczowych aspektów, na które zwracają uwagę władze, jest kontrola Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Przeprowadzane przez tę instytucję kontrole mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, egzekwowanie przestrzegania przepisów i minimalizowanie ryzyka dla użytkowników dróg. Jednakże, dla zarówno kierowców, jak i przedsiębiorstw transportowych, takie inspekcje mogą wiązać się z pewnymi konsekwencjami.

   

  Co oznacza kontrola ITD?

  Dla kierowcy, kontrola ITD może stanowić poważne wyzwanie i stres. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów m.in. takich jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy narkotyków, może skutkować nałożeniem kar finansowych, a nawet sankcjami prawnymi. Jeżeli w trakcie inspekcji zostaną stwierdzone powyższe nieprawidłowości, może to prowadzić do zakazu dalszej jazdy, a nawet do utraty prawa jazdy. Dla przedsiębiorstwa transportowego, kontrola ITD może mieć poważne konsekwencje w tym głównie finansowe. Po pierwsze, kontrole mają na celu sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanego transport, stanu technicznego pojazdów i pozostałych regulacji powiązanych z wykonywaniem transportu. Jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia, transport może być wstrzymany np. do czasu uzupełnienia dokumentacji, usunięcia usterek pojazdu. Taka sytuacja może powodować przestoje w dostawach, co negatywnie wpływa na reputację firmy oraz relacje z klientami. Ponadto, nałożone mandaty, grzywny lub kary administracyjne mogą znacząco obciążyć budżet przedsiębiorstwa, wpływając na jego rentowność i stabilność finansową.

   

  Konieczność kontroli profesjonalnych kierowców

  Warto jednak podkreślić, że kontrola ITD ma również pozytywne aspekty. Przede wszystkim, zapewnia bezpieczeństwo na drogach, co jest niezwykle istotne dla wszystkich uczestników ruchu. Poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów, inspekcja ITD przyczynia się do ograniczenia liczby wypadków drogowych i zmniejszenia ryzyka dla kierowców i innych użytkowników dróg

  Dowiedz się więcej
 • 28/07/2023 0 Komentarze
  Badanie trzeźwości pracowników – nowe zasady - informacje ogólne

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzona 21 lutego 2023 roku dotyczy regulacji obowiązków związanych z badaniem trzeźwości i obecności środków odurzających u pracowników. Nowe przepisy mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw transportowych, które są narażone na ryzyko spożywania alkoholu przez kierowców w trakcie pracy. Pracodawcy mają teraz możliwość przeprowadzania prewencyjnych kontroli, ale muszą przestrzegać określonych zasad.


  Zasady kontroli trzeźwości pracowników

  Kontrola trzeźwości pracowników powinna odbywać się w sposób nienaruszający ich godności i innych dóbr osobistych. Zaleca się przeprowadzanie kontroli w osobnym pomieszczeniu bez udziału innych zatrudnionych. Pracodawca musi również przestrzegać zasady zakazu dyskryminacji przy przeprowadzaniu kontroli. Badania trzeźwości należy przeprowadzać za pomocą urządzeń kalibrowanych lub wzorcowanych, które nie wymagają badania laboratoryjnego.
  Nowe przepisy precyzują także kwestie dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli. Na przykład, kontrola wydychanego powietrza można przeprowadzić za pomocą analizatora wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego. Istnieją również szczegółowe wytyczne dotyczące częstotliwości i czasu oczekiwania przed kontrolą.

   

  Zasadność kontroli trzeźwości

  Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub obecności środków odurzających u pracowników powinno być oparte na ustaleniach zawartych w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy. Pracodawca musi również poinformować zatrudnione osoby o wprowadzeniu kontroli przynajmniej 2 tygodnie wcześniej i dostarczyć im informacje na piśmie o sposobie przeprowadzania kontroli. Niedopuszczenie osoby zatrudnionej do pracy po spożyciu alkoholu może skutkować karą porządkową lub innymi środkami dyscyplinarnymi dla pracownika. Organ uprawniony do ochrony porządku publicznego może przeprowadzić badanie krwi lub moczu, jeśli inne metody nie są możliwe lub zatrudniony odmawia poddania się kontroli. Ważne jest również zachowanie ochrony danych osobowych pracowników w związku z kontrolą trzeźwości. Pracodawca może przetwarzać informacje o badaniu jedynie w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia i przechowuje je przez ograniczony okres czasu.

  Dowiedz się więcej
 • 19/05/2023 0 Komentarze
  Badania okresowe kierowców zawodowych. Jakie badania obowiązują kierowców?

  Według przepisów kodeksu pracy każdy pracownik podlega badaniom profilaktycznym, jednak w odniesieniu do pewnych grup pracowniczych zostały wprowadzone przepisy o charakterze szczególnym.

   

  W tym artykule skupimy się wyłącznie na kierowcach co do których zastosowanie ma ustawa o transporcie drogowym, czyli kierowcach wykonujących przewozy drogowe rzeczy i osób.

   

  Przede wszystkim zaznaczyć należy, że na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 229) kierowców dotyczy obowiązek poddania się badaniom profilaktycznym (wstępnym, okresowym i kontrolnym).

   

  W przypadku takich badań zasady kierowania na te badania są takie same jak u wszystkich innych pracowników, którzy nie korzystają z pojazdów w ramach obowiązków służbowych (pracodawca wystawia skierowanie, w którym charakteryzuje stanowisko pracy, wskazując w nim czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, występujące na tym stanowisku. W związku z powyższym prawidłowo wypełnione skierowanie powinno zawierać informacje, że pracownik w ramach swoich obowiązków służbowych będzie prowadził samochód).

   

  Ponadto na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym istnieje obowiązek poddawania się badaniom lekarskim i psychologicznym przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

   

  Z szczegółowych przepisów dotyczących przeprowadzania badań lekarskich wynika, że badanie kierowcy zawodowego powinno – oprócz badania ogólnego stanu zdrowia, a w szczególności stanu układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawności narządu ruchu i stanu psychicznego – obejmować również konsultacje specjalistyczne w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne, i badania pomocnicze, z uwzględnieniem faktu, że praca kierowcy wymaga pełnej sprawności psychoruchowej.

   

  Badanie psychologiczne powinno natomiast obejmować w szczególności ocenę:

  1. wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej;
  2. badania narzędziami diagnostycznymi;
  3. ocenę i opis osoby badanej pod względem:
   • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,
   • osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,
   • sprawności psychomotorycznej.

  Częstotliwość wykonywania powyższych badań określają przepisy ustawy o transporcie drogowym, stanowiąc, że powinny być one przeprowadzane:

  1. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
  2. po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

  Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy, zdolność do wzięcia udziału w ruchu drogowym u kierowcy określany jest jako tzw. gotowość do prowadzenia pojazdu. Na gotowość tę składają się: zdolność prawidłowego, logicznego myślenia, pamięć, krytycyzm, odpowiednia podzielność uwagi i umiejętność jej „przerzucania”, czyli przenoszenia w zależności od sytuacji drogowych, wyobraźnia, zdolność do podejmowania decyzji, a przede wszystkim ogólna dobra kondycja i prawidłowy stan zdrowia. Pewną rolę odgrywają także naturalne skłonności charakterologiczne, jak ustępliwość i opanowanie emocjonalne. Wszystkie te cechy powinny występować w nadmiarze, tak aby mogły stanowić pewną rezerwę w razie konieczności podejmowania kolejnych i szybkich decyzji podczas prowadzenia pojazdów.

   

  Kto kieruje kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne?

  Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do kierowania kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne.

   

  Kto pokrywa koszy wykonania badań lekarskich i psychologicznych?

  Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych.

   

  Inne obowiązki przedsiębiorcy w związku z badaniami lekarskimi i psychologicznymi kierowców.

  Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:

  1. przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
  2. prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
  3. przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń.

   

  Ważne!!!

  Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy obowiązku, skierowania kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne (wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym), uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

   

  Wymagania, dotyczące badań lekarskich i psychologicznych, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub innej osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy. Czyli przedsiębiorca, który osobiście kieruje pojazdem wykonując przewóz drogowy, lub kierowca wykonujący przewóz drogowy na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowa zlecenie również podlega takim badaniom.

  Dowiedz się więcej
 • 15/12/2022 0 Komentarze
  e-TOLL zakończenie wsparcia technicznego

  31 stycznia 2023 r. zakończy się wsparcie techniczne dla aplikacji e-TOLL PL oraz e-TOLL PL BILET zainstalowanych na urządzeniach z systemem operacyjnym Android poniżej wersji 8.0. oraz iOS poniżej wersji 14.

  Dowiedz się więcej
 • 24/10/2022 0 Komentarze
  Transport węgla wyłączony i drewna wyłączony z zakazów ruchu.

   

  Minister Infrastruktury rozporządzeniem z dnia 20 października 2022 r. zmienił dotychczasowe rozporządzenie w sprawie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

  Dowiedz się więcej
 • 30/08/2022 0 Komentarze
  Wynagrodzenie minimalne w 2023 r.

   

   

  Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. został przekazany do uzgodnień.

  Dowiedz się więcej
 • 30/08/2022 0 Komentarze
  Kolejne podwyżki diet z tytułu podróży służbowej

   

  Projekt został przekazany do konsultacji, uzgodnień i opiniowania.

  Dowiedz się więcej
 • 12/08/2022 0 Komentarze
  Tymczasowe odstępstwa od Rozporządzenia 561/2006

  Od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., zostały wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.

  Dowiedz się więcej
 • 17/07/2022 0 Komentarze
  Nowe stawki diet za krajową podróż służbową

   

  Zmieniana przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

  Dowiedz się więcej
 • 20/05/2022 0 Komentarze
  Wzrost diety z tytułu podróży służbowych

  Projekt zmian przepisów zakłada wzrost stawki diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej o 8 zł tj. do 38 zł.

  Dowiedz się więcej
 • 05/04/2022 0 Komentarze
  Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy opublikowane w Dz. U.!!!!

   

  W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw poz. 739 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

  Dowiedz się więcej
 • 30/03/2022 0 Komentarze
  Czasowe odstępstwo od przepisów w związku z konfliktem w Ukrainie

  Szczególne regulacje w zakresie transportu dla przedsiębiorstw transportowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

  Dowiedz się więcej
 • 27/03/2022 0 Komentarze
  Problem wizowy dla kierowców – obywateli Ukrainy.

  Aktualna sytuacja na Ukrainie stanowi również duży problem dla części Polskich firm transportowych wykonujących przewozy międzynarodowe i zatrudniających kierowców – obywateli Ukrainy.

  Dowiedz się więcej
 • 26/03/2022 0 Komentarze
  Umowa pomiędzy UE a UK w zakresie Transportu Drogowego

  UMOWA O HANDLU I WSPÓŁPRACY między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

  Dowiedz się więcej
 • 24/03/2022 0 Komentarze
  Zmiany w systemie szkoleń okresowych i kwalifikacji - kod 95

  Zmiany w systemie szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej - kod 95

  Dowiedz się więcej
 • 22/02/2022 0 Komentarze
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

  25 stycznia 2021 r. skierowano do I czytania w komisjach projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. 

  Dowiedz się więcej
 • 22/02/2022 0 Komentarze
  Zmiany w prawie o ruchu drogowym – pieszy vs kierujący.

  Projekt zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada, że:

  „pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem,
  z wyłączeniem tramwaju”.

  Dowiedz się więcej
 • 22/02/2022 0 Komentarze
  Oprogramowanie dla E-Toll weszło w fazę intensywnych testów

  Oprogramowanie na potrzeby systemu poboru opłat drogowych e-Toll jest gotowe i znajduje się w fazie intensywnych testów, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

  Dowiedz się więcej
 • 22/02/2022 0 Komentarze
  Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r.

  Styczeń - 152 godz.

  Luty - 160 godz.

  Marzec - 184 godz.

  Kwiecień - 168 godz.

  Maj - 152 godz.

  Czerwiec - 168 godz.

  Lipiec - 176 godz.

  Sierpień - 176 godz.

  Wrzesień - 176 godz

  Październik - 168 godz.

  Listopad - 160 godz

  Grudzień - 176 godz.

  Dowiedz się więcej
 • 22/02/2022 0 Komentarze
  Powstają przepisy - pracodawca sprawdzi prewencyjnie trzeźwość pracownika

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie kontroli prewencyjnej pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie i określą zasady ich przeprowadzania. W planach jest też wprowadzenie kompleksowej regulacji określającej podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez nietrzeźwego pracownika.

  Dowiedz się więcej